Spektroskopia chemického zloženia kovov

Všetky výrobky sú kontrolované digitálnym iskrovým optickým emisným spektrometrom Q4 Tasman s Bit-Stream plazmovým generátorom, dvojitým CCD optickým systémom s preplachovaním argónom.

Ku každej skupine výrobkov je doložený atest. Na požiadanie zákazníka týmto prístrojom nastavíme a doladíme celý obsah "cínovej vlny quot;.

Makké spájky sú vyrábané a kontrolované v súlade s STN EN ISO 9453.

Tvrdé spájky, prídavné kovy zabezpečí naša spoločnosť v súlade s STN EN ISO 17672.

Bezolovnaté spájky spľňajú Smernicu 2002/95/ES Európskeho parlamentu a Rady o obmedzení používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických zariadeniach.

Spoločnosť bola certifikovaná na riadenie kvality podľa EN ISO 9001:2015 v roku 2017 a recertifikovaná v rokoch 2019 a 2022.

Metrológia

KOVOT s. r. o. v rámci procesov riadenia kvality zabezpečuje 100 % vstupnú, medzioperačnú a výstupnú kontrolu kvality materiálového toku a dodržania technologických podmienok pre určenú finálnu produkciu.

Na meranie fyzikálnych a chemických veličín používa kalibrované meradlá a optoelektronické záznamové zariadenia v zmysle firemného metrologického poriadku.

Výskum a vývoj

Vlastným technologickým výskumom a vývojom, ale aj spoluprácou so špičkovými pracoviskami výskumu a vývojových inštitúcií sú ekologicky a ekonomicky optimalizované metalurgické procesy tak, aby bol zákazníkovi ponúknutý kvalitný produkt v prijateľnej cene. Niektoré produkty a zliatiny sú preto chránené priemyselnými právami.

Vstupná, medzioperačná a výstupná kontrola je vybavená protokolmi, pracovnými inštrukciami a smernicami, prekrytá v plnej šírke kalibrovanými a certifikovanými meracími reťazcami na meranie:

1. RIADENIE SPOLOČNOSTI
2. RIADENIE DOKUMENTOV
3. PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM
4. RIADENIE ZÁZNAMOV
5. VÝROBA
6. PREDAJ TOVARU

 7. MONITORING A MERATEĽNOSŤ SPOKOJNOSTI ZÁKAZNÍKA
 8. NÁPRAVNÁ ČINNOSŤ
 9. ANALÝZA ÚDAJOV
10. PREVENTÍVNA ČINNOSŤ
11. RIADENIE NEZHODY
12. NÁVRH A VÝVOJ

Ak máte záujem o naše služby alebo máte nejaké otázky, môžete nás kontaktovať